Αποθήκες στη Διοίκηση Δικτύων Διανομής και Logistics


Η αποθήκευση των εμπορευμάτων στην Διοίκηση Δικτύων Διανομής και Logistics διευκολύνει τη λειτουργία της διανομής, καθώς βελτιώνει τη διαθεσιμότητά τους εντός του δικτύου διανομής. Η αποθήκη δηλαδή, αυξάνει τη χρονική και χωρική διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων βοηθώντας έτσι την επιχείρηση να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της. Η ύπαρξη αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και ο εφοδιασμός τους με αποθέματα καθιστά το εμπόρευμα άμεσα διαθέσιμο και το φέρνει πλησιέστερα στον πελάτη.

Τα κύρια οφέλη της αποθήκευσης:
1. ΜεταφορέςΗ ύπαρξη αποθηκών επιτρέπει στην επιχείρηση να απολαμβάνει οικονομίες κλίμακας, εφόσον ο εφοδιασμός της μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά στις αποθήκες. Εξοικονόμηση μεταφορικών εξόδων επιτυγχάνεται και στις αποστολές εμπορευμάτων στους πελάτες της επιχείρησης, οι οποίες γίνονται συγκεντρωτικά από τις αποθήκες της, σε οικονομικά συμφέρουσες ποσότητες.
2. Διαχείριση παραγγελιώνΗ συγκεντρωτική διαχείριση παραγγελιών διευκολύνεται από την ύπαρξη αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.
3. Εξυπηρέτηση πελατώνΗ διατήρηση αποθεμάτων σε αποθηκευτικούς χώρους βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών, διότι εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων, οδηγεί σε μειωμένους χρόνους παράδοσης και, τέλος, αν υπάρχει δίκτυο αποθηκών, φέρνει το εμπόρευμα πλησιέστερα στα σημεία χρήσης ή κατανάλωσης.
4. Συνεχής τροφοδοσία δικτύουΗ διατήρηση αποθεμάτων σε γεωγραφικά κατανεμημένο δίκτυο αποθηκών εγγυάται την αδιάκοπη τροφοδοσία του δικτύου διανομής σε περιπτώσεις ανωμαλιών όπως: υπερβάλλουσα ζήτηση, απρόβλεπτη πτώση της προσφοράς και δυσχέρειες ή διακοπή των μεταφορών.
Σχεδιασμός αποθηκευτικού δικτύου
Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης μιας επιχείρησης μπορεί να είναι ιδιόκτητες, μισθωμένες ή και ένας συνδυασμός ιδιόκτητων και μισθωμένων αποθηκών. Το μέγεθος πρέπει να επιλέγεται με προσοχή γιατί η αναπροσαρμογή είναι δαπανηρή και δυσχερής. Μεγαλύτερη ευελιξία παρατηρείται στους μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους.

Το μέγεθος της αποθήκης εξαρτάται από:
1. Μέγεθος της αντίστοιχης αγοράς
2. Αριθμός ειδών προς αποθήκευση
3. Διαστάσεις των ειδών προς αποθήκευση
4. Διακύμανση της ζήτησης για τα αποθηκευμένα προϊόντα
5. Χαρακτηριστικά των μηχανημάτων διαχείρισης αποθεμάτων
6. Ποσότητες μεταφοράς
7. Ύπαρξη οικονομιών κλίμακας
8. Επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών
9. Αναγκαία διαρρύθμιση του χώρου
Η συγκέντρωση της αποθηκευτικής δυναμικότητας είναι μια άλλη παράμετρος στο σχεδιασμό του αποθηκευτικού δικτύου. Επιχειρήσεις με εκτεταμένη και γεωγραφικά διεσπαρμένη διανομή έχουν ανάγκη μεγαλύτερο αριθμό αποθηκών σε σχέση με επιχειρήσεις με περιορισμένη και γεωγραφικά συγκεντρωμένη διανομή. Με την αύξηση των σημείων αποθήκευσης επιτρέπεται η μείωση των μεταφορών, καθώς με τον τρόπο αυτό το εμπόρευμα τοποθετείται πλησιέστερα στους πελάτες. Το μειονέκτημα στη περίπτωση αυτή είναι η αύξηση του αποθηκευτικού κόστους. Ο αριθμός και το μέγεθος των αποθηκών συνδέονται αντιστρόφως. Έχοντας σταθερές τις ανάγκες διανομής, περισσότερες αποθήκες σημαίνουν μικρότερο μέγεθος της κάθε μονάδες, ενώ μεγαλύτερες αποθήκες σημαίνουν μικρότερο αριθμό αποθηκών.

Οι λειτουργίες μιας αποθήκης είναι:
1. Παραλαβή εμπορευμάτων Περιλαμβάνει την εκφόρτωση και την επιθεώρηση των εμπορευμάτων.
2. Διευθέτηση παραλαβών Περιλαμβάνει την αναγνώριση και την ταξινόμηση των παραληφθέντων εμπορευμάτων στις κατάλληλες θέσεις μέσα στην αποθήκη.
3. Ανάληψη παραγγελιών Περιλαμβάνει την επιλογή των εμπορευμάτων που περιέχει μια παραγγελία.
4. Αποστολή παραγγελιών
5. Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των ειδών προς αποστολή, τον έλεγχό τους, την ετοιμασία των σχετικών εγγράφων , τη συσκευασία και την φόρτωσή τους.
6. Αποθήκευση Η φυσική αποθήκευση των εμπορευμάτων αποτελεί τη θεμελιώδη λειτουργία των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Ο χρόνος αποθήκευσης μεταβάλλεται καθώς εξαρτάται από τον λειτουργικό προορισμό της αποθήκης και το είδος των προϊόντων.
Η αυτοματοποίηση της αποθήκης
Η αυτοματοποίηση της αποθήκης αποβλέπει στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση της ανθρώπινης εργασίας και την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εκτέλεση των λειτουργιών

Ποια είναι τα οφέλη από την αυτοματοποίηση μιας αποθήκης:
1. Μείωση του κόστους εργασίας
2. Αύξηση παραγωγικότητας
3. Σταθερό επίπεδο υπηρεσιών
4. Λιγότερη διαχείριση των αποθεμάτων
5. Μεγαλύτερη ακρίβεια
6. Μεγαλύτερη ταχύτητα

Μερικά πιθανά μειονεκτήματα της αυτοματοποίησης είναι:
1. Κόστος εξοπλισμού
2. Κόστος συντήρησης και επισκευών
3. Πιθανά προβλήματα εξοπλισμού
4. Προβλήματα συνεργασίας και ενσωμάτωσης του εξοπλισμού στα υπάρχοντα συστήματα
5. Περιορισμένη ευελιξία στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες
6. Εκπαίδευση προσωπικού για χειρισμό των συστημάτων
Συστήματα αυτόματης αναγνώρισης εμπορευμάτων και συστήματα αυτόματης αποθήκευσης και ανάσυρσης εμπορευμάτων
Σημαντικές εφαρμογές αυτοματοποίησης είναι τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης εμπορευμάτων και τα συστήματα αυτόματης αποθήκευσης και ανάσυρσης εμπορευμάτων.Ειδικότερα, τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης εμπορευμάτων συλλέγουν πληροφορίες αυτόματα για την ταυτότητα των αποθεμάτων και τις εισάγουν σε υπολογιστές. Με τη χρήση τους ελαχιστοποιείται η ανάμειξη του προσωπικού στη συλλογή πληροφοριών και βελτιώνεται η ακρίβεια και η ταχύτητα της διαδικασίας. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα συστήματα ανάγνωσης ραβδωτού κώδικα.Τα συστήματα αυτόματης αποθήκευσης και ανάσυρσης αποθεμάτων είναι μηχανισμοί που τοποθετούν και ανασύρουν αποθέματα από ράφια ειδικής κατασκευής. Συχνά συνδυάζονται και με αυτόματους ιμάντες οι οποίοι μετακινούν το εμπόρευμα μέσα στην αποθήκη. Με τη χρήση τους ελαχιστοποιείται η συμμετοχή της ανθρώπινης εργασίας και βελτιώνεται η αξιοποίηση της διαθέσιμης αποθηκευτικής δυναμικότητας.