Εκτός από τους αγοραστές καταναλωτικών προιόντων υπάρχει μια άλλη κατηγορία αγοραστών βιομηχανικών αγαθών που, παρά τη μεγάλη οικονομική της σημασία, δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Οι βιαμηχανικοί αγοραστές, δηλαδή οιB2B.jpg Εμπoροβιομηχανικές επιχειρήσεις, Οι Οργανισμοί του Δημοσίου, τα Ιδρύματα και γενικά κάθε φύσης οργανισμοί/επιχειρήσεις που αγοράζουν αγαθά είτε για μεταπώληση είτε για την παραγωγή άλλων αγαθών ακόμη και για την διεξαγωγή διαφόρων εργασιών τους, όλοι αυτοί αποτελούν μια πολύπλοκη αγορά.Το ύψος των χρηματικών συναλλαγών στην βιομηχανική αγορά είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό στην καταναλωτική αγορά.

Το Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ασχολείται με την ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων οργανισμών και μπορεί να ορισθεί ως μια διαδικασία:
i. Ανάλυσης και μελέτης της αγοραστικής συμπεριφοράς των οργανισμών.
ii. Καθορισμού των αγοραστικών αναγκών των απαιτήσεων των οργανισμών και
iii. Σχεδιασμού των καταλληλότερων προιόντων, τιμών, καναλίων διανομής και μέσων επικοινωνίας που ικανοποιούν τις ανάγκες και απαιτήσεις των οργανισμών αυτών.
Το κίνητρο και ο σκοπός της αγοράς είναι ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης του βιομηχανικού από το καταναλωτικό Μάρκετινγκ. Στη βιομηχανική αγορά τα προιόντα ή οι υπηρεσίες αγοράζονται σαν μέσα για την επίτευξη οικονομικών στόχων όπως η μείωση του κόστους και η μεγιστοποίηση των κερδών. Η επιχείρηση αγοράζει προιόντα ή υπηρεσίες διαλέγει τον προμηθευτή εκείνο που θα της επιτρέψει να αυξήσει την απόδοση των δικών της δραστηριοτήτων.

Η οριοθέτηση του όρου Βιομηχανικό Μάρκετινγκ που επιχειρήθηκε παραπάνω , δεν αποβλέπει στο να δείξει οτι το Βιομηχανικό Μάρκετινγκ είναι κάτι τελείως ξεχωριστό από το καταναλωτικό μάρκετινγκ. Ισχύουν και εδώ ολες οι βασικές αρχές και θεωρίες του μάρκετινγκ και γενικότερα η φιλοσοφία που θέλει τον πελατη στον κέντρο των δραστηριοτήτων που ασχολείται η επιχείρηση. Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του βιομηχανικού και του καταναλωτικού μάρκετινγκ απαιτούν ξεχωριστή και διαφορετική μελέτη. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται:
  1. Με τη φύση των αγορών, των προιόντων και της ζήτησης.
  2. Με την αγοραστιή συμπεροφορά.
  3. Με τις σχέσεις μεταξύ αγοραστών και των προμηθευτών τους.
  4. Με τις επιδράσεις του οικονομικού, νομικού και πολιτικού περιβάλλοντος και, κατά συνέπεια,
  5. Με τον σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ.