Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων- Έννοια και Περιεχόμενο

19-5-2012_1-56-10_πμ.png
«Για να είσαι ανταγωνιστικός θα πρέπει να διαθέτεις εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Θα πρέπει να έχεις ένα σχετικά σταθερό εργατικό δυναμικό αφού η ¨διαρροή¨ εργαζομένων δρα αρνητικά στον συντονισμό και στην οργάνωση που οδηγούν στην γρήγορη ανταπόκριση και στην υψηλή ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών».
-Edward Lawler

«Οι εταιρείες πεθαίνουν επειδή τα στελέχη τους εστιάζουν την προσοχή τους στην οικονομική δραστηριότητα της παραγωγής προϊόντος και υπηρεσιών και ξεχνούν πως η αληθινή φύση των οργανισμών τους είναι αυτή της ανθρώπινης κοινότητας».
-Arie De Geus

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) ή αλλιώς Διοίκηση (ΔΠ) αποτελεί μια αναπόσπαστη λειτουργία της επιχείρησης που συγκεντρώνει , ανάλογα με το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησης, μια σειρά από σημαντικές με επίκεντρο τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα.

Ορισμός
Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) ή Διοίκηση Προσωπικού (ΔΠ) περιλαμβάνει την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη, αξιοποίηση & προσαρμογή των ανθρωπίνων πόρων στον εργασιακό χώρο με σκοπό την αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.


Ο ορισμός αυτός εστιάζεται στο περιεχόμενο ή τις επί μέρους δραστηριότητες που περιλαμβάνει η ΔΑΠ, συνδέοντας τις και με τους δύο σκοπούς του προσπαθεί να επιτύχει , δηλαδή την ικανοποίηση των εργαζομένων και τα καλά αποτελέσματα της επιχείρησης.Οι κυριότερες λειτουργίες της ΔΑΠ είναι οι εξής:
 • Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Προσέλκυση
 • Επιλογή
 • Αξιολόγηση Εργαζομένων
 • Διοίκηση Απόδοσης


Στόχοι της ΔΑΠ
 • Διαρκής Ανταγωνιστικότητα
 • Βελτίωση Ποιότητας και Παραγωγικότητας
 • Τήρηση Νομικών και Κοινωνικών Υποχρεώσεων
 • Εργασιακή Ικανοποίηση και Ανάπτυξη Προσωπικού
 • Επίτευξη Επιχειρησιακών Στόχων

Οργάνωση της ΔΑΠ
 1. Δομή Τμήματος ΔΑΠ σε Μεγάλη Επιχείρηση


DAP.png